Gmina wejherowo

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 84/2022
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 09.06.2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 15, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/413/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 63/2022 z dnia 16.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku, zarządza się, co następuje:

  • 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.
  1. Wykaz stowarzyszeń, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo, na stronie internetowej www.ugwejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

Wójt

Przemysław Kiedrowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 09.06.2022 r.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
Lp. Stowarzyszenie Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji na 2022 rok
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie “Obóz wypoczynkowo – szkoleniowy dzieci                i młodzieży Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych” 4 000,00 zł
2. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo “Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Wejherowo” 5 000,00 zł
3. Fundacja Pomocy Tleniak “Wypoczynek letni dla dzieci z gminy Wejherowo„ 1 800,00 zł
4. Katolicki Klub Sportowy Orle “Rowerem ku przygodzie – cykl rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży” 500,00 zł
5. Katolicki Klub Sportowy Orle “Futbolowe lato 2022 – aktywny wypoczynek dzieci z sołectwa Orle„ 700,00 zł
6. Gminny Klub Piłkarski Barca WWGlass Bolszewo “Wsparcie działań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z gminy Wejherowo – Gminnego Klubu Piłkarskiego Barca WWGlass Bolszewo 4 000,00 zł
7. Wejherowska Akademia Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo “Wakacyjna Szkółka Sportowa w Kąpinie” 4 000,00 zł