Gmina wejherowo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności strony internetowej

Urząd Gminy Wejherowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Wejherowo.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu, natomiast zdjęcia na stronie internetowej mają jedynie charakter promocyjny lub estetyczny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Macholl, adres e-mail: j.macholl@ugwejherowo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 738 67 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo

 1. Wejście główne:
 2. wejście zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych;
 3. możliwość bezpośredniego kontaktu z biurem obsługi urzędu na parterze budynku.
 4. Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, schody dostępne i szerokie. Pierwszy i ostatni stopień ciągu wyklejony taśmą kontrastującą. Winda dostępna dla osób poruszających się na wózku.
 5. Opis dostosowań:
 6. wszelkich informacji może udzielić osoba zatrudniona w biurze obsługi urzędu;
 7. w razie konieczności klient może załatwić sprawę z odpowiednim pracownikiem merytorycznym danego referatu, który przyjmie klienta w kancelarii urzędu;
 8. osobom ze specjalnymi potrzebami również służą pomocą pozostali pracownicy;
 9. dla osób słabosłyszących została zainstalowana pętla indukcyjna bezpośrednio przy biurze obsługi urzędu.
 10. Po przeciwnej stronie budynku znajdują się dwa miejsca postojowe dedykowane osobom z niepełnosprawnością.
 11. Mieszkańcy mogą swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 12. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 13. Wejście nr 2: przeznaczone dla pracowników Urzędu, interesantów i dostawców. Dostępne bezpośrednio z chodnika.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy oferuje świadczenie usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy (PJM) poprzez system Wideotłumacza. Świadczenie usług (strona bip.ugwejherowo.pl) polega na dwustronnym tłumaczeniu rozmów prowadzonych, pomiędzy osobom posługującą się językiem migowym oraz osobami obsługującymi infolinię.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020