Gmina wejherowo

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Wójt Gminy Wejherowo zarządzeniem nr 149/2021 z dnia 8 października 2021 r. powołał inspektora ochrony danych, w osobie pani Moniki Wegner.

Inspektor Ochrony Danych

email: iod@ugwejherowo.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w związku z załatwianiem spraw urzędowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01, adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl.
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@ugwejherowo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem/pismem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia oraz odpowiednich ustaw kompetencyjnych.
 4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/i danych osobowych są m.in.:
 • ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

oraz akty wykonawcze do w/w Ustaw.

Pozostałe podstawy prawne przetwarzania Pana/i danych osobowych, wyszczególnione zostały we właściwych do konkretnych postępowań klauzulach informacyjnych.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu, a po jego zakończeniu przez okres archiwizacji wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z przepisów ustaw kompetencyjnych podstawą ich przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie administratorowi takich danych.
 4. W zakresie i granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres mailowy lub pocztowy administratora wskazany w pkt 1. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości dalszego przetwarzania tych danych.
 7. W oparciu o dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Klauzula dla osób deklarujących chęć udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

Pozostałe klauzule informacyjne