Gmina wejherowo

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Zarządzenie Nr 91/2024
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 06.06.2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego                 

 Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 15, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), w związku z Uchwałą Nr LXI/683/2023 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, w związku z Zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14.05.2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku, zarządza się, co następuje:

  • 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2024 roku.
  1. Wykaz stowarzyszeń, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, w tym:

1) załącznik nr 1 – wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

  1. Oferty spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  • 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo, na stronie internetowej www.ugwejherowo.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

Wójt

Przemysław Kiedrowski

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 91/2024
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 06.06.2024 r.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
Lp. Stowarzyszenie Nazwa zadania publicznego Kwota przyznanej dotacji w 2024 roku
1. Fundacja Kasztanek “Letnie warsztaty integracyjne z dogoterapią”  1 700,00 zł
2. Fundacja Kasztanek “Letnie warsztaty integracyjne z alpakoterapią” 1 700,00  zł
3. Fundacja Pomocy Tleniak “Półkolonie w namiotowym ogródku Tleniaka w Orlu – wypoczynek letni” 1 000,00 zł
4. Fundacja Pomocy Tleniak “Bardzo wszechstronny, sprawny młody człowiek – wypoczynek letni” 1 000,00 zł
5. Wejherowska Akademia Piłkarska Piłki Nożnej Błękitni Wejherowo “Wakacyjna Szkółka Sportowa w Kąpinie 2024” 6 000,00 zł
6. Morskie Towarzystwo Tenisowe “Wakacje z rakietą” 5 000,00 zł
7. Katolicki Klub Sportowy Orle “Futbolowe Lato 2024 – aktywny wypoczynek dzieci z sołectwa Orle 700,00 zł
8. Katolicki Klub Sportowy Orle “Rowerem ku przygodzie – cykl rajdów rowerowych dla dzieci i młodzieży”  400,00 zł
9. Kolegium Zakonu Pijarów Bolszewo “Letni wypoczynek dzieci i młodzieży” 10 000,00 zł
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie “Rodzinne Rajdy Rowerowe”  1 000,00 zł