Gmina wejherowo

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W terminie od 7 do 22 września na terenie gminy Wejherowo odbył się cykl spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W czasie spotkań przedstawione zostały prezentację przybliżające temat samych konsultacji oraz planowania przestrzennego na poziomie gminy. W wyniku przeprowadzonych spotkań do urzędu wpłynęło 137 wniosków, z czego 18 przez System Informacji Przestrzennej dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie wszystkie wnioski są analizowane. W kolejnym etapie konsultacji przewidujemy spotkania z mieszkańcami, na których zaprezentujemy gotowy projekt studium. Po konsultacjach będzie czas na składanie uwag do projektu. O wszystkich terminach będziemy informować na stronie internetowej urzędu w zakładce Konsultacje społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 284), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr VII/63/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do studium.

Przedmiotem opracowanych prognoz będzie ocena wpływu realizacji projektu studium na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do studium.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski mogą być składane w terminie do 30 czerwca 2020 r.

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 47 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo lub osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wnioski i uwagi do studium można również składać poprzez System Informacji Przestrzennej Gminy Wejherowo (https://wejherowo.e-mapa.net).

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.

Więcej informacji o studium i konsultacjach na stronie: https://ugwej.webd.pro/strona/konsultacje-spoleczne/

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO – Zobacz <<POBIERZ PREZENTACJĘ>>

ZOBACZ <<Jak dodać uwagę w Systemie Informacji Przestrzennej>>

 

 

“W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przypominamy o możliwości składania wniosków.

Wnioski/Uwagi można składać do 9 października 2020 r.
Poprzez System Informacji Przestrzennej – wejherowo.e-mapa.net
Poprzez email – konsultacje@ugwejherowo.pl
Pisemnie drogą pocztową lub do skrzynki przy wejściu do urzędu.”