Gmina wejherowo

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne dot. „Przebudowy ul. Dworskiej w Gościcinie wraz z zjazdami oraz przebudową ciągów pieszych ”

Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji w temacie przyłączenia Pryśniewa do Orla

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Plik do pobrania: Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Raport z konsultacji społecznych

Wykaz wniosków, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych.

Plik do pobrania: Wykaz wniosków, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych.

Wykaz_wniosków_konsultacje społeczne_2021

Urząd Gminy Wejherowo zaprasza na spotkanie online dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W spotkaniach weźmie udział projektant studium, który chętnie odpowie na wszelkie pytania. W dniu 10 czerwca o godzinie 16:00 szczególnie zapraszamy mieszkańców Góry, Kniewa, Zamostnego, Warszkowa, Bolszewa, Gościcina oraz Orla.

Konsultacje odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Link do spotkania poniżej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aG-k82jSzdv_d0Tc4Ej5OexKIknBWGhQD4vq3R3CpwUM1%40thread.tacv2/1623150639005?context=%7b%22Tid%22%3a%2222999aef-dbcd-4847-9f74-4228da7693fe%22%2c%22Oid%22%3a%2299402c89-596e-4ff4-8e63-045b9643ca21%22%7d


Urząd Gminy Wejherowo zaprasza na spotkania online dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W spotkaniach weźmie udział projektant studium, który chętnie odpowie na wszelkie pytania. Wszystkich chętnych zapraszamy w dniach 9,10,11 czerwca na godzinę 16:00.


W dniu 9 czerwca szczególnie zapraszamy mieszkańców Góry, Kniewa, Zamostnego, Warszkowa, Bolszewa, Gościcina oraz Orla.
W dniu 10 czerwca zapraszamy mieszkańców Gowina, Pętkowic, Sopieszyna, Ustarbowa oraz Kąpina.
Natomiast w dniu 11 czerwca spotkanie będzie dedykowane mieszkańcom Gniewowa, Nowego Dworu Wejherowskiego, Zbychowa, Bieszkowic, Reszek oraz Łężyc.

Konsultacje odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Linki do poszczególnych spotkań zostaną udostępnione na stronie internetowej urzędu w zakładce konsultacje społeczne oraz w osobnych postach na facebooku.


plakat spotkanie online dot. projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

 

 

Ogłoszenie punkty konsultacyjne na stronę (1)

 

 

W dniach 9,10 i 11 czerwca o godzinie 16:00 przeprowadzone zostaną spotkania online, w których dodatkowo będzie uczestniczył projektant studium.

Zapraszamy!

Dodatkowo informujemy, że do projektu Studium w terminie od 1 do 30 czerwca będzie można składać uwagi za pośrednictwem:

Systemu Informacji Przestrzennej – wejherowo.e-mapa.net

Poprzez email – konsultacje@ugwejherowo.pl

Pisemnie drogą pocztową lub do skrzynki przy wejściu do urzędu.


We_st_TEKST_uwarunkowania i kierunki_2021_02_01

Pobierz powyższe: Uwarunkowania i kierunkiPobierz powyższe: Niska jakość JPGWysoka jakość PDF


 

Konsultacje społeczne Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

W terminie od 7 do 22 września na terenie gminy Wejherowo odbył się cykl spotkań z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. W czasie spotkań przedstawione zostały prezentację przybliżające temat samych konsultacji oraz planowania przestrzennego na poziomie gminy. W wyniku przeprowadzonych spotkań do urzędu wpłynęło 137 wniosków, z czego 18 przez System Informacji Przestrzennej dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie wszystkie wnioski są analizowane. W kolejnym etapie konsultacji przewidujemy spotkania z mieszkańcami, na których zaprezentujemy gotowy projekt studium. Po konsultacjach będzie czas na składanie uwag do projektu. O wszystkich terminach będziemy informować na stronie internetowej urzędu w zakładce Konsultacje społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 284), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wejherowo uchwały nr VII/63/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko do studium.

Przedmiotem opracowanych prognoz będzie ocena wpływu realizacji projektu studium na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do studium.

Wnioski powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski mogą być składane w terminie do 30 czerwca 2020 r.

W terminie tym w godzinach pracy Urzędu Gminy Wejherowo w pokoju nr 47 istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo lub osobiście w Biurze Obsługi Urzędu Gminy;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wnioski i uwagi do studium można również składać poprzez System Informacji Przestrzennej Gminy Wejherowo (https://wejherowo.e-mapa.net).

Jednocześnie informuję, że uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wejherowo.

Więcej informacji o studium i konsultacjach na stronie: https://ugwej.webd.pro/strona/konsultacje-spoleczne/

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WEJHEROWO – Zobacz <<POBIERZ PREZENTACJĘ>>

ZOBACZ <<Jak dodać uwagę w Systemie Informacji Przestrzennej>>

 

 

“W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przypominamy o możliwości składania wniosków.

Wnioski/Uwagi można składać do 9 października 2020 r.
Poprzez System Informacji Przestrzennej – wejherowo.e-mapa.net
Poprzez email – konsultacje@ugwejherowo.pl
Pisemnie drogą pocztową lub do skrzynki przy wejściu do urzędu.”