Gmina wejherowo

Aktualności

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2023 rok

Wójt gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ,

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży oraz

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2023 rok.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30. grudnia 2022 roku.

Treść zarządzenia i załącznik z ogłoszeniem konkursowym

Załączniki: