Gmina wejherowo

Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036” w dniach od 02.09.2021 r. do 22.09.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w pok. nr 29 w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:
https://bip.ugwejherowo.pl/ folder obsługa mieszkańców

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu. Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy Wejherowo lub w formie elektronicznej na adres: rjeske@ugwejherowo.pl do dnia 22.09.2021 r. Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski