Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

– art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

– art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.293)

z a w i a d a m i a m,

że w sprawie wniosku z dnia 29.11.2019 r. (uzupełniony w dniu 16.12.2019 r. oraz skorygowany w dniu 19.12.2019 r.) złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Górskiego, reprezentujący firmę pod nazwą PRO-INVEST Przemysław Lademann, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 256, 255, 257, 247, 266 w miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.11.2019 z dnia 2 marca 2020 r.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 3 marca 2020 r.