Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV – obręb Bolszewo

 

 

RGPN.6733.10.2021.AG                                            

Wejherowo, dnia 24 sierpnia 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie:

–   art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

– art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

 

zawiadamia  się,

 

że na wniosek złożony w dniu 02.08.2021 r. (uzupełniony w dniu 13.08.2021 r.) przez Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku działającą przez pełnomocnika Pana Adama Kujawskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV

 

na terenie działek nr: 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 573/6, 573/4, 1152/2, 1167/1, 1168/2, 1146/2, 1146/1 – obręb Gościcino,
85/9, 777/4, 85/7, 85/5, 85/4, 262/8, 263/8 – obręb Bolszewo
w Gminie Wejherowo

 

Termin na zapoznanie się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy wyznacza się na 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Nieudzielenie odpowiedzi w w.w terminie potraktowane będzie jako brak uwag i wniosków. Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Gminy Wejherowo (pok. 47); godziny urzędowania: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530; tel. 58 677 97 14.

 

Informuję także, że zgodnie z art. 37 §1 k.p.a. „stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym w art. 36 § 1 (bezczynność); 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 i 3 pkt 1 k.p.a).

 

Wskazuję również, że zgodnie z art. 41 k.p.a. „w toku postępowania strony  oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, zaś w razie zaniedbania tego obowiązku „doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

 

Ponadto informuję, że ze względu na konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami (zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zakończenie sprawy w ustawowym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 k.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 18.10.2021 r.

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 25 sierpnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

 1. BIP (strona internetowa)
 2. Tablica ogłoszeń UG w/m
 3. Strona internetowa Gminy Wejherowo

 

Klauzula informacyjna – ustalenie warunków zabudowy oraz inwestycji celu publicznego

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu prawach:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1,
  84-200 Wejherowo, (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku:

– o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

oraz wydania w tym zakresie decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 1. Dobrowolne podanie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych celów, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 4. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych,
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania.
  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie wpływa na przebieg postępowania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie danych jest obligatoryjne i niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.