Gmina wejherowo

Aktualności

Konkurs na dyrektorów placówek oświatowych

ZARZĄDZENIE NR 35/22
WÓJTA GMINY WEJHEROWO
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola w Gminie Wejherowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 63 ust. 3 w związku z art.29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r poz. 1082), w związku z § 1 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu , ul. Nadrzeczna 19, 84-252 Orle,
2) Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski,
3) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, ul. Szkolna 13, 84-239 Bolszewo,
4) Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo,
5) Przedszkola w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo.2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Gminy Wejherowo,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo,
4) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 3. Upoważnia się Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo do przygotowania procedury konkursowej dla kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola, określonych w § 1 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Przemysław Kiedrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 18 marca 2022 r.

WÓJT GMINY WEJHEROWO OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA

I. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu , ul. Nadrzeczna 19, 84-252 Orle,
2. Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1, 84-206 Nowy Dwór Wejherowski,
3. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, ul. Szkolna 13, 84-239 Bolszewo,
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo,
5. Przedszkole w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo.

II. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę:
Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo.

III. Wymagania wobec kandydatów:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz.1449).

IV. Wymagane dokumenty:
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, tj.: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnieni;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca: poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz. 672), lub
– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289 ze zm.);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. 1762 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

V. Informacje
1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ……..… (podać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy)” w terminie do 4 kwietnia 2022 r., do godz. 15.30,
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo;
(UWAGA! decyduje data wpływu do Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu wraz z godziną wpływu, a nie data stempla pocztowego);
2) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej;
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail podanego na kopercie oferty. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości;
5) Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert;
6) Wszelkich informacji udziela Referat Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1, tel. 58 738 67 85 lub 58 738 67 83. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wejherowo odrębnym zarządzeniem.

WÓJT

Przemysław Kiedrowski

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2022
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 18 marca 2022 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,
84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu , Szkoły Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie, Przedszkola w Bolszewie, ul. Leśna 35, 84-239 Bolszewo.
4. Dane osobowe gromadzone w powyższym celu będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
5. Dane osobowe kandydatów na dyrektorów przetwarzane będą w następujących okresach:
W przypadku wygrania naboru, dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie wygrały konkursu spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną w ciągu 14 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego zwrócone do kandydata.
6. Dane osobowe członków komisji przechowywane będą wieczyście bowiem posiadają kategorię archiwalną A.
7. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru, dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo.
8. W zakresie i w granicach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody oraz usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane