Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJUDUJĄ SIĘ ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, na których nie zainstalowano przydomowych oczyszczalni ścieków oraz położonych w rejonach gdzie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

 

Właściciele nieruchomości wyposażonych w ”szamba” zobowiązani do zawarcia pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Aktualny wykaz firm, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Wejherowo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wejherowo dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wejherowo.

 

Wójt jako organ kontrolny, może żądać od właścicieli nieruchomości wyposażonych w „szamba” udokumentowania wykonywania obowiązków ustawowych w zakresie gospodarowania nieczystościami płynnymi poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Zgodnie z gminnym Regulaminem dowody te należy przechowywać przez okres co najmniej 12 miesięcy.