Gmina wejherowo

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2022

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022

 

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że w dniach

od 25.04.2022r. do 29.04.2022r. (mężczyźni) oraz w dniu 27.05.2022r. (kobiety)

odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA

niżej wymienionych osób z terenu GMINY WEJHEROWO

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022r. podlegają następujące osoby zameldowane na pobyt stały i na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy:

  1. Mężczyźni urodzeni w roku 2003,
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które uprzednio zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
  4. Kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej i/lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami albo absolwentkami tych szkół,
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  6. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem WKU mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, wieku od 18 lat do 24 lat, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia oraz osoby ubiegające się o zmianę kategorii dolności do czynnej służby wojskowej A lub B.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 

Wójtowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
Powiat. Komisji Lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopię świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum lub podstawowej) lub pobieranie nauki (aktualne zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
ew. prawo jazdy oraz inne dokumenty mające wpływ na określenie zdolności do służby wojskowej
Dodatkowo (obowiązkowo) wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji niezbędnych do założenia ewidencji wojskowej

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są OBOWIĄZANE zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Uwaga! Nieotrzymanie wezwania imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia osób, o których mowa powyżej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz w obwieszczeniu.

Adres siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej:

Budynek POWIATOWEGO ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH w WEJHEROWIE,

  1. OFIAR PIAŚNICY 22, 84-200 Wejherowo, tel. 58 770 85 78

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

 Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (058) 677-97-09 bądź na stronie internetowej WKU Gdynia i UG Wejherowo.

Pełna treść obwieszczenia Wojewody pomorskiego: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/8835