Gmina wejherowo

Aktualności

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z DNIEM 1 STYCZNIA 2020 r.

PAKIET INFORMACJI O ZMIANACH W SEGREGACJI

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie istniał obowiązek zbierania i odbierania odpadów wyłącznie w sposób selektywny!

Zasady segregacji frakcji: makulatura, szkło, plastik i metale, odpady zielone, popiół ora komunalne odpady zmieszane pozostają bez zmian.

————————————————————————————————————————

NOWA FRAKCJA – ODPADY BIO (KUCHENNE)

Od 01 stycznia 2020 r. do gminnego systemu gospodarki odpadami wprowadzona zostanie nowa frakcja – odpady biodegradowalne – BIO. Do odpadów BIO zaliczają się głównie odpady kuchenne i resztki roślinne. Frakcja zbierana będzie do małych worków biodegradowlanych, które następnie składowane będą w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym z napisem “BIO”.

 Co należy wrzucać do odpadów kuchennych – BIO?

 • resztki żywności pochodzenia roślinnego,
 • przetwory mączne: pizza, makaron, pierogi, pieczywo, ciasta itp.,
 • przeterminowane słodycze (bez opakowań),
 • skorupki jaj,
 • zioła, ryże, kasze, przyprawy,
 • fusy po herbacie i kawie.

Czego nie należy wrzucać:

 • liści, trawy (do odpadów zielonych),
 • mięsa, wędlin, ryb, kości (do odpadów zmieszanych),
 • nabiału i jego przetworów (do odpadów zmieszanych),
 • olejów i tłuszczów jadalnych (przelane do plastikowych butelek) – do odpadów zmieszanych,
 • niedopałków papierosów (do odpadów zmieszanych),
 • jednorazowych pieluch (do odpadów zmieszanych),
 • odchodów zwierzęcych (do odpadów zmieszanych),
 • sorbentu, trocin, żwirku z kuwety i innych zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi (do odpadów zmieszanych),
 • drewna, płyt wiórowych (do odpadów zmieszanych).

————————————————————————————————————————

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB ZBIÓRKI W GMINIE WEJHEROWO

Zabudowa jednorodzinna

Małe worki biodegradowalne będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Jest to 150 szt. na gospodarstwo domowe. Ilość worków powinna być wystarczająca na sprawne funkcjonowanie systemu przez cały rok. W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami mieszkańcy otrzymają także duże worki na odpady BIO – po 1 szt. na gospodarstwo domowe do dnia 01.01.2020 r. Kolejne worki dostarczana będą na bieżąco, w systemie “worek za worek” tak jak w przypadku innych frakcji dotychczas odbieranych selektywnie, zgodnie z hormonogramem odbioru odpadów.

Uwaga! Podobnie jak w przypadku popiołu i pozostałych frakcji możliwe jest gromadzenie odpadów BIO w pojemniku oznaczonym kolorem brązowym z napisem “BIO”. W pojemniki na frakcję BIO należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Zachęcamy mieszkańców do prowadzenia kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

W roku 2020 nie przewiduje się wprowadzenia ulg dla mieszkańców, którzy kompostują odpady. Jeżeli poziom kompostowania będzie znaczący Rada Gminy Wejherowo może zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

————————————————————————————————————————

Zabudowa wielorodzinna

Małe worki biodegradowalne w ilości 150szt. rocznie na gospodarstwo domowe będą dostarczone przez firmę wywozową zarządcom nieruchomości w celu ich dalszego rozdystrybuowania. W ramach wnoszonej opłaty firma odbierająca odpady komunalne dostarczy pojemniki na frakcję BIO o pojemności dostosowanej do lokalnych potrzeb.

Poniżej publikujemy nowe zasady dotyczące segregacji odpadów oraz harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

 ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE WEJHEROWO

Harmonogram wywozu Bolszewo A <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Bolszewo B <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Bolszewo C <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Gniewowo, Góra <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Gościcino A <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Gościcino B <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Gowino, Pętkowice, Ustarbowo <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Kąpino <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Łężyce, Bieszkowice-2 <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Nowy Dwór Wejherowski, Sopieszyno, Reszki, Zbychowo <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu Orle, Kniewo, Warszkowo, Zamostne <<POBIERZ>>

Harmonogram wywozu dla zabudowy wielorodzinnej <<POBIERZ>>

CIĄG DALSZY ZMIAN W GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z DNIEM 1 STYCZNIA 2020 R.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości przekazania odpadów selektywnie zebranych do Objazdowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie – baza firmy „AGORA” (zbiórka kontenerowa odpadów: plastik, metale i opakowania wielomateriałowe, makulatura, szkło, odpady zielone, opony).

Powyższe podyktowane jest stale rosnącymi kosztami organizacji, prowadzenia i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, ponoszonymi przez gminę, a dalej przez mieszkańców w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że będziemy monitorować sytuację i poszukiwać rozwiązań, które mogłyby zminimalizować napotkane przez Państwa uciążliwości, nie generując przy tym dodatkowego obciążenie finansowego.

Ponadto, informujemy, że w ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo mogą przez cały rok bezpłatnie przekazywać odpady selektywnie zebrane do PSZOK-u w Łężycach, prowadzonego przez Spółkę „Eko Dolina” – Aleja Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach). Punkt ten, przyjmuje odpady surowcowe tj. plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, makulatura, szkło; odpady biodegradowalne tj. trawa, gałęzie, liście; opony – 4 szt. na gospodarstwo domowe rocznie; odpady budowlane, poremontowe i porozbiórkowe – w ilości do 2 Mg, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przypominamy, że w przypadku odpadów niebezpiecznych na terenie gminy funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Punkt zlokalizowany jest w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52. Godziny otwarcia: we wtorki i czwartki od 1500 do 1800 oraz w soboty od 1100 do 1500. PZON przyjmuje następujące odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym kompletny sprzęt AGD i RTV), tonery, tusze, zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakiery, rozpuszczalniki, odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki, termometry, żarówki energooszczędne), przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje, smary.

W przypadku dużego sprzętu RTV lub AGD (pow. 20 kg) jest możliwy odbiór bezpośrednio z domu, po uprzednim zgłoszeniu do KZG telefonicznie (tel. 58 624-66-11) lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (dostępny na stronie www.kzg.pl). Przekazywany sprzęt powinien być kompletny. Dla mieszkańców jest to usługa nieodpłatna. Jej koszt pokrywany jest z opłaty wnoszonej przez mieszkańców go Gminy.

 

Więcej informacji: Frakcja odpadów BIO_informacje KZG <<Pobierz>>

Selektywna zbiórka odpadów kuchennych (BIO) – informacje na poniższym plakacie