Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga – Zamknięcie PSZOK w Kąpinie

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości przekazania odpadów selektywnie zebranych do Objazdowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąpinie – baza firmy „AGORA” (zbiórka kontenerowa odpadów: plastik, metale i opakowania wielomateriałowe, makulatura, szkło, odpady zielone, opony).

Powyższe podyktowane jest stale rosnącymi kosztami organizacji, prowadzenia i zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, ponoszonymi przez gminę, a dalej przez mieszkańców w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że będziemy monitorować sytuację i poszukiwać rozwiązań, które mogłyby zminimalizować napotkane przez Państwa uciążliwości, nie generując przy tym dodatkowego obciążenie finansowego.

Ponadto, informujemy, że w ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo mogą przez cały rok bezpłatnie przekazywać odpady selektywnie zebrane do PSZOK-u w Łężycach, prowadzonego przez Spółkę „Eko Dolina” (Aleja Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach). Punkt ten, przyjmuje odpady surowcowe tj. plastik, metale, opakowania wielomateriałowe, makulatura, szkło; odpady biodegradowalne tj. trawa, gałęzie, liście; opony – 4 szt. na gospodarstwo domowe rocznie; odpady budowlane, poremontowe i porozbiórkowe – w ilości do 2 Mg, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przypominamy, że w przypadku odpadów niebezpiecznych na terenie gminy funkcjonuje Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Punkt zlokalizowany jest w Bolszewie przy ul. Szkolnej 52. Godziny otwarcia: we wtorki i czwartki od 1500 do 1800 oraz w soboty od 1100 do 1500. PZON przyjmuje następujące odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym kompletny sprzęt AGD i RTV), tonery, tusze, zużyte baterie i akumulatory, resztki farb, lakiery, rozpuszczalniki, odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki, termometry, żarówki energooszczędne), przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje, smary.

W przypadku dużego sprzętu RTV lub AGD (pow. 20 kg) jest możliwy odbiór bezpośrednio z domu, po uprzednim zgłoszeniu do KZG telefonicznie (tel. 58 624-66-11) lub za pośrednictwem elektronicznego formularza (dostępny na stronie www.kzg.pl). Przekazywany sprzęt powinien być kompletny. Dla mieszkańców jest to usługa nieodpłatna. Jej koszt pokrywany jest z opłaty wnoszonej przez mieszkańców Gminy.