Gmina wejherowo

Aktualności

Zakończenie konsultacji społecznych projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Wejherowo.

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Wejherowo. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konsultacjach oraz wszelkie złożone wnioski i uwagi. Raport z zakończonych konsultacji wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia uwag jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wejherowo w zakładce „Konsultacje społeczne” (https://ugwejherowo.pl/konsultacje-spoleczne/).

Informujemy, że kolejnym etapem procedury planistycznej jest przekazanie projektu studium do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe instytucje. Po dokonaniu zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień projekt studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu. O szczegółowych terminach będziemy Państwa informować na stronie urzędu gminy Wejherowo.