Gmina wejherowo

Aktualności

XVIII SESJA RADY GMINY WEJHEROWO. SESJA ABSOLUTORYJNA

Dnia 24 czerwca w filii Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie radni pochylili się nad kolejnymi punktami porządku obrad i podjęli uchwały w sprawach: zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Bolszewo; nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo; określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo na rok szkolny 2020/2021; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo; zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
Następnym punktem obrad było rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 r. i debata nad przedstawionym dokumentem, zakończona udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.
Szczególnie istotnym aspektem obrad XVIII Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2019 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wejherowo za 2019 rok.
Przed podjęciem przedmiotowych uchwał Wójt Henryk Skwarło w swoim wystąpieniu szczegółowo omówił realizację budżetu za 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków oraz wykonanych inwestycji.
Jako najważniejsze liczby budżetu Gminy w roku 2019 wskazał:

– dochody 151 439 010,96 zł ( wykonanie planu 100,02 % )
– wydatki 156 462 408,68 zł ( wykonanie planu 95,47 % )

Ponadto Wójt nadmienił, że są to najwyższe wartości budżetów wykonanych w historii Gminy Wejherowo. W dochodach o około 20 mln złotych, w wydatkach o około 22 mln złotych więcej niż w roku poprzednim.
Również na realizację inwestycji poniesiono najwyższe w historii wydatki w kwocie 32.171 301,37 zł to jest o ponad 7 mln złotych więcej w stosunku do roku 2018.
Szczególnie istotne, wykonane w 2019 roku zadania to:
Ulica Parkowa i Wierzbowa w Kąpinie, strefy rekreacyjno-sportowe w Reszkach i Górze, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, budynku mieszkalnego przy ulicy Drzewiarza w Gościcinie, Szkoły Podstawowej w Gościcinie i Orlu, Centrum Integracji i Kultury w Bieszkowicach, budowa remizy OSP w Orlu, kolejny etap ulicy Polnej w Bolszewie oraz most w jej ciągu, budowa ulicy Klimka w Gościcinie wraz z odwodnieniem, ulica Żeromskiego, Asnyka, Orzeszkowej w Bolszewie, węzeł integracyjny przy stacji w Gościcinie. W 2019 roku pozyskano również najwyższą kwotę środków zewnętrznych, zasilających budżet własny, czyli 13. 034 539,79 złotych w tym 6 105 036,73 złotych stanowią środki z Unii Europejskiej a pozostałe pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.
Wójt złożył podziękowania Radzie Gminy , sołtysom , stowarzyszeniom, jednostkom organizacyjnym i pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w realizacji ubiegłorocznego budżetu.
Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Henrykowi Skwarło 14 głosami „za” ( radni klubu Gospodarna Gmina i radna z KWW Wspólna Gmina), przy 6 głosach „wstrzymujących się” ( 2 radnych z KWW Wspólna Gmina oraz 4 radnych z klubu Wspólny Powiat Gabrieli Lisius ). Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
tj. www.bip.ugwejherowo.pl.