Gmina wejherowo

Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy Wejherowo

4 marca na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. Przed podjęciem debaty nad przedmiotowymi uchwałami Wójt Gminy Wejherowo pogratulował radnemu Przemysławowi Kiedrowskiemu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych  w piłce ręcznej w powiecie wejherowskim. Następnie radni pochylili się nad kolejnymi punktami porządku obrad i podjęli uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino; przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Łężyce; sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino; przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino. Radni podjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo. Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021. Następnie wysoka rada przegłosowała uchwały dotyczące ustalenia planu pracy 5 komisji stałych Rady Gminy Wejherowo na rok 2020. Radni podjęli także uchwały dotyczące finansów, tj. w sprawie zmiany budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok, w sprawie zwiększenia w budżecie Gminy Wejherowo środków stanowiących fundusz sołecki oraz w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę  wcześniej zaciągniętych kredytów. Dyskusję wzbudził kolejny punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego zarządzenia zastępczego Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lutego 2020 r. stwierdzającego wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Wejherowo Pana Krzysztofa Seroczyńskiego. Rada większością 12 głosów “za” podjęła uchwałę.

Przed debatą nad kolejnymi projektami uchwał głos zabrał Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski, który przekazał informacje dotyczące gospodarki odpadami. Następnie prezentację dotyczącą systemu zbierania odpadów w gminie przedstawił Kierownik Referatu Inżynierii Środowiska Tomasz Drozdowski, który poinformował o zakresie usług, zadaniach referatu, zgłaszanych reklamacjach, niewłaściwym selekcjonowaniu odpadów. Debatowano także o przyczynach konieczności podwyżek za odpady, które to zmiany dotykają wszystkich samorządów i związane są ze znaczącym wzrostem kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów. Na sesji rozmawiano także o nowej frakcji odpadów bio. Ostatecznie radni podjęli wszystkie uchwały w zakresie gospodarowania odpadami, tj.:

  • uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo,
  • uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, a także częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka za odpady wyniesie 25,50 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej oraz 26,50 zł od osoby w zabudowie wielorodzinnej. W rodzinach wielodzietnych przewidziano 1 zł ulgi dla każdej osoby. W przypadku kompostowania odpadów BIO w przydomowych kompostownikach opłata zmniejsza się o 50 gr. Nowe stawki opłat w gminie Wejherowo obowiązywać będą od lipca 2020 r.

Na zakończenie podjęto również uchwałę w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie cen biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni na terenie gminy Wejherowo. Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.