Gmina wejherowo

Aktualności

XV Sesja Rady Gminy Wejherowo

29 stycznia na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyła się XV Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. Ponadto przedmiotem sesji było podjęcie uchwał w sprawach nadania nazwy ulicy w miejscowości Sopieszyno i nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolszewo. Radni podjęli również uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino, a także uchwały w sprawach: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Wejherowo nieruchomości położonej w Gościcinie stanowiącej własność Skarbu Państwa; w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej; określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wejherowo na rok szkolny 2019/2020; planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku. Ostatnimi punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawach zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i udzielenia dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie. Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.

Na zakończenie sesji, w wolnych wnioskach, została przedstawiona prezentacja o konsultacjach społecznych w Gminie Wejherowo pt.: “Konsultacje społeczne Gminy Wejherowo – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.” Prezentacja dotyczyła udziału gminy w projekcie “Planowanie z mieszkańcami”, który polega na zorganizowaniu rozszerzonych konsultacji społecznych na wczesnym etapie prac projektowych. Podano wstępny harmonogram prac zespołu konsultacyjnego i omówiono czym jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Poprzez udział w organizowanych przez gminę konsultacjach każdy będzie mógł uczestniczyć w procesie tworzenia studium. Studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i zasady gospodarowania przestrzennego. Zawiera ogólne informacje na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki. Studium rozstrzyga m. in.: o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów gminy, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego.

Informacje dotyczące Studium i konsultacji można uzyskać:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo – pokój nr 47,
  • pod numerem telefonu – 58 677 97 14,
  • poprzez email: konsultacje@ugwejherowo.pl
  • oraz na stronie internetowej urzędu, https://ugwej.webd.pro/strona/konsultacje-spoleczne/ w zakładce: Konsultacje Społeczne