Gmina wejherowo

Aktualności

XI Sesja Rady Gminy Wejherowo

 

16 października odbyła się XI Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje Wójta z działalności międzysesyjnej, informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy oraz przedstawione przez Kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztofa Sapiehę informacje o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Wejherowo w roku szkolnym 2018/2019. Ponadto przedmiotem Sesji było podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na okres kadencji w latach 2020-2023, a także podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wejherowo do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Zbychowie i Ustarbowie oraz przyjęcia darowizn nieruchomości położonych w Gowinie. Radni podjęli również uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Kąpinie oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina oraz fragmentu Gościcina. Kolejnymi punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice pomiędzy ulicami Szkolną i Słoneczną, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany budżetu gminy na 2019 rok i stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w gminie Wejherowo. Jak co roku, radni podjęli również uchwałę w sprawie przyznania najwyższego odznaczenia gminy Wejherowo Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla gminy Wejherowo. W tym roku, podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy Wejherowo, która odbędzie się 8 listopada w Szkole Podstawowej w Bolszewie statuetka wręczona zostanie Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu oddział Gościcino.