Gmina wejherowo

Aktualności

X Sesja Rady Gminy Wejherowo

Pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Rady Gminy Wejherowo odbyła się 4 września 2019 r. w filii nr 1 Biblioteki Publicznej w Bolszewie. Radni podjęli wszystkie uchwały ujęte w porządku obrad X Sesji Rady. Zanim rozpoczęła się część właściwa Przewodniczący Rady Hubert Toma powitał przybyłych radnych, sołtysów, kierowników referatów i media. Następnie sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło.

Po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącego Rady radni rozpoczęli głosowanie na kolejnymi projektami uchwał i podjęli uchwały w sprawach:

 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023
 • pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
 • obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzących przez Gminę Wejherowo
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia
 • przyjęcia Regulaminu ustalającego zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom przez Wójta oraz Dyrektorów Szkół i Przedszkoli nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów
 • przyjęcia protokołów Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie przestrzegania procedur zamówień publicznych i realizacji zakupów i usług za I kwartał 2018 r. i I kwartał 2019 r.
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „Przy granicy” w Gminie Wejherowo
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3 –
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warszkowo w gminie Wejherowo na obszarze działki nr 59/4
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gościcino-Kolonia w Gminie Wejherowo
 • wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • zmiany budżetu Gminy na 2019 rok
 • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo – Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.