Gmina wejherowo

Aktualności

WAŻNE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty za 2023 r. pozostaje niezmieniona i wynosi 48 zł.

Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915, u inkasentów lub w kasie Urzędu.  Dopuszcza się możliwość wpłaty w dwóch  równych częściach, płatnych do 31 marca i do 30 września każdego roku.

Zgłoszenia posiadania bądź zaprzestania posiadania psa dokonuje się w Urzędzie Gminy poprzez złożenie stosownego formularza ( kliknij).

W tym miejscu Urząd Gminy przypomina również, że zgodnie z art. 10 pkt. 1 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.), prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (kliknij).

Ponadto wskazujemy, że Kodeks wykroczeń (kliknij) przewiduje kary za niedopilnowanie zwierząt, zwłaszcza psów ras agresywnych.

Osoba, która nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Właściciel agresywnego psa, który trzyma go na nieogrodzonej posesji bądź puszcza go wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany grzywną do 5 000 zł.

Przypominamy także, że sprawy utrzymywania zwierząt w Gminie Wejherowo uregulowane są Regulaminem utrzymania czystości i porządku stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/425/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 grudnia 2021 r.  (Dz. Urz. Woj. Pom. z  2022 r. poz. 348)) (kliknij).  Niestosowanie się do Regulaminu samo w sobie stanowi wykroczenie, co wynika z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.