Gmina wejherowo

Aktualności

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego- KGW Bolszewo

Urząd Gminy Wejherowo informuje, iż w dniu 29.06.2022 r. Koło Gospodyń Wiejskich  z siedzibą przy ul. Szkolnej 52 w Bolszewie (84-239), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Promowanie kultury i tradycji kulinarnych Kaszub przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie”. Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni.

Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie

do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 19.07.2022 r.