Gmina wejherowo

Aktualności

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony

19 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo odbyła się III Sesja Rady Gminy Wejherowo, podczas której po raz pierwszy zastosowano elektroniczny system głosowania. W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał: w sprawie zmiany budżetu oraz w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Podjęte uchwały są dostępne pod adresem: www.bip.ug.wejherowo.pl.

28 grudnia odbyła się IV Sesja Rady Gminy Wejherowo w filii Biblioteki Publicznej w Bolszewie. W posiedzeniu uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, jego Zastępca – Maciej Milewski, skarbnik, kierownicy referatów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Henryk Skwarło przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. W dalszej części obrad radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem. Jedną z najważniejszych kwestii, rozpatrywanych na sesji, było uchwalenie budżetu gminy na 2019 r. oraz przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Radni gminy po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz z opinią Komisji Budżetu i Finansów, podjęli uchwałę  budżetową Gminy Wejherowo na 2019 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2019-2028.

W uchwalonym budżecie na 2019 rok po stronie dochodów zaplanowano kwotę 125 758 843 zł, wydatki zaś ustalone zostały na poziomie 129 568 043 zł. Różnica, między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiąca deficyt budżetu gminy, zostanie pokryta z wolnych środków. Gmina Wejherowo w 2019 r. na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę ponad 19,3 mln zł.

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli, między innymi, uchwały w sprawach:

 1. wprowadzenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wejherowo na lata 2019-2021
 2. wprowadzenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2019
 3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Wejherowo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
 4. zasad zwrotu oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino w Gminie Wejherowo
 6. powołania komisji stałych rady i ustalenia ich składu

Wiceprzewodniczącym rady został Edmund Bianga. Radni przegłosowali następujące składy osobowe komisji:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wejherowo

 1. Janusz Gafka  – Przewodniczący
 2. Natalia Dampc
 3. Tadeusz Danilczyk
 4. Wojciech Kuziel
 5. Beata Nowicka

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wejherowo

 1. Roman Stanisławczyk – Przewodniczący
 2. Marek Albecki
 3. Przemysław Bujak
 4. Marek Miotk
 5. Maciej Szczygieł

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo

 1. Krzysztof Seroczyński – Przewodniczący
 2. Natalia Dampc
 3. Maciej Szczygieł

Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy Wejherowo

 1. Wojciech Kuziel – Przewodniczący
 2. Grażyna Baran
 3. Przemysław Bujak

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo

 1. Stanisław Bieszk – Przewodniczący
 2. Kazimierz Kendziora
 3. Zenon Pieper

Pełna treść wszystkich uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.ug.wejherowo.pl. Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady i Wójt Gminy przekazali zebranym życzenia noworoczne. Następnie odbyło się spotkanie opłatkowe.