Gmina wejherowo

Aktualności

Radni przyjęli budżet na 2020 r.

Kolejna sesja Rady Gminy Wejherowo rozpoczęła się od przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej przez wójta Henryka Skwarło oraz ślubowania nowo mianowanej nauczycielki Gminy Wejherowo i wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Do najważniejszych, z podejmowanych w czasie obrad XIV Sesji Rady Gminy Wejherowo, należały z pewnością uchwały związane z budżetem gminy. 18 grudnia br. w bibliotece w Bolszewie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2020. Dochody gminy w 2020 r. mają wynieść ok. 144,5 mln zł, a wydatki ok. 146,2 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 1,7 mln zł, który planuje się pokryć z wolnych środków. Największe wydatki gmina ponosi na oświatę i opiekę społeczną. Jak powiedział wójt Henryk Skwarło – “zaplanowany budżet można nazwać odpowiedzialnym, racjonalnym, realnym i bezpiecznym” i zwrócił się do radnych o jego przyjęcie. Radni po zapoznaniu się także z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie głosowali za przyjęciem projektu uchwały. Jednogłośnie podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2020-2028. Ponadto w porządku obrad znalazły się uchwały w sprawach: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wejherowo na rok 2020; wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat; podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino; podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką; przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli w zakresie procedury rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu w Gościcinie; podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo; podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Gdyni; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu; podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wejherowo; przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Wejherowo, w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za rok 2018. Pełna treść uchwał dostępna jest pod adresem: www.bip.ugwejherowo.pl.

Po zakończeniu obrad sesji odbyło się spotkanie opłatkowe, na które oprócz radnych i sołtysów, przybyli księża, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, prezesi OSP, pracownicy urzędu. Wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.