Gmina wejherowo

Aktualności

Posiadanie psa a przepisy

Zwykło się mówić, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jednakże posiadanie zwierzęcia pociąga za sobą także szereg obowiązków, które nakłada na nas prawo. Aby uniknąć konfliktu z przepisami należy mieć tego świadomość, zwłaszcza, że 10 kwietnia 2021r. zmianie uległy przepisy odnośnie wysokości kar.

Osoba chowająca zwierzę lub posługująca się nim, jest zobowiązana do dochowania obowiązku starannego nadzoru nad nim. Jeśli zatem nasze zwierzę domowe spowoduje szkodę osobową (np. pogryzienie) bądź majątkową, w wyniku naszego niedostatecznego nadzoru, będzie na nas ciążył obowiązek naprawienia owej szkody. Oprócz odpowiedzialności finansowej, możemy także zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Należy podkreślić, iż spoczywa na nas ciągła odpowiedzialność za naszego psa a nie tylko wtedy, kiedy pojawia się szkoda wyrządzona przez niego. Kodeks wykroczeń mówi, iż:

„już brak zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy posiadaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Według nowych przepisów, opiekunowi posiadającemu psa przy okazji niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności – grozić będzie mandat w wysokości od 50 do 250 zł.

Podwójna kara, w wysokości 500 zł, grozi zaś, w przypadku niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy posiadaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Ponadto, zwierzę pozostawione bez nadzoru i swobodnie błąkające się po okolicy jest narażone na różne niebezpieczeństwa, jak np. potrącenie przez pojazdy.

Przypomnieć należy także ze w Gminie Wejherowo istnieje obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psa, która wynosi 48 złotych rocznie. Z opłaty zwolnieni są: płatnicy podatku rolnego (do 2 psów na gospodarstwo), osoby samotne powyżej 65 roku życia, niepełnosprawni w stopniu znacznym oraz w przypadku udokumentowanej adopcji zwierzęcia, odłowionego na terenie Gminy Wejherowo ( zwolnienie przez okres 2 lat). Środki pozyskane w ten sposób są przekazywane na pokrycie wydatków związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz ich lokowaniem w schronisku.

Dlatego w trosce o wspólne bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo naszych pupili, zadbajmy o odpowiedni nadzór nad nimi.

bezdomny pies