Gmina wejherowo

Aktualności

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów

Urząd Gminy Wejherowo, uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1760 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Staliście się zatem właścicielami gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym. Urząd Gminy Wejherowo jest zobowiązany wydać stosowne zaświadczenie w tej sprawie.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Możliwe są ulgi.

UWAGA!: Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r., ale opłatę za 2020 r. do 31 marca 2020 r. W tej sytuacji, kto nie wniósł jej w 2019 r. zobowiązany jest w 2020 r. wnieść opłatę 2 razy, tj. za 2019 r. i 2020 r.