Gmina wejherowo

Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie:

–   art. 36 ust. 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

– art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

z a w i a d a m i a  się,

 że na wniosek złożony w dniu 18.02.2020 r. (uzupełniony w dniu 17.03.2020 r.) przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Faust, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazu średniego ciśnienia dn 63 PE  

na terenie działek: nr 181, 159/1, 160/1

 w miejscowości: Gowino w Gminie

Termin na zapoznanie się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy wyznacza się na     7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Nieudzielenie odpowiedzi w w.w terminie potraktowane będzie jako brak uwag i wniosków. Akta sprawy znajdują się w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Wejherowo (pok. 47); godziny urzędowania: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530; tel. 58 677 97 14.

Informuję także, że zgodnie z art. 37 §1 k.p.a. „stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani    w terminie wskazanym w art. 36 § 1 (bezczynność); 2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 i 3 pkt 1 k.p.a).

Wskazuję również, że zgodnie z art. 41 k.p.a. „w toku postępowania strony    oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu”, zaś w razie zaniedbania tego obowiązku „doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”. Ponadto informuję, że ze względu na konieczność uzgodnienia decyzji z właściwymi organami (zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zakończenie sprawy w ustawowym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 k.p.a., wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 21.05.2020 r.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu  19 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.