Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

– art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]),

– art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm. [2])

z a w i a d a m i a m,

że w sprawie wniosku z dnia 19.06.2019 r., skorygowanego dnia 24.06.2019 r., uzupełnionego dnia 01.07.2019 r. oraz 05.11.2019 r., złożonego przez Energa – Operator S. A. Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, działającą przez pełnomocnika – Pana Przemysława Warlikowskiego, dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnej linii kablowej SN 15kV, na terenie działek nr 231/5, 231/6, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 616/3, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 642/2, 643/2 (rejon ulic Drzewiarza, Jana Pawła II i Pięknej) w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję nr 6733.5.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. Ponadto informuje się, że w zakresie działek nr 831, 832, 851/1 oraz części działek nr 824, 825 postępowanie zostało umorzone.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47)

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 11 grudnia 2019 r.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, 730, 1133

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696, 1815