Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

– art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]),

– art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm. [2])

z a w i a d a m i a m,

że w sprawie wniosku z dnia 08.07.2019 r. (uzupełnionego dnia 26.07.2019 r. oraz skorygowanego dnia 31.07.2019 r. i dnia 01.08.2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział
w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn, dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej, na terenie działek nr 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126,  1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 – obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska); 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 – obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska) zakończono postępowanie
i wydano decyzję nr 6733.7.2019 z dnia 11 października 2019 r.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,
84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47)

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 11 października 2019 r.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, 730, 1133

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1716, 1696