Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]), w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 08-07-2019 r. (uzupełniony dnia 26-07-2019r. oraz skorygowany dnia 31-07-2019 r. i dnia 01-08-2019 r.) złożony przez  ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn,

– dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej

– na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126,  1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 – obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska) 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 – obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska)

niniejszym  zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie.

Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o każdej czynności w jego toku.

Mając na uwadze powyższe wskazuję nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 25-10-2019 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym w art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność), lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość);
  2. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo.
  3. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu  19 września 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60,730, poz. 1133