Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

  • 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]),
  • 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm. [2])

zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie

wniosku z dnia 08-07-2019 r. (uzupełnionego dnia 26-07-2019r. oraz skorygowanego dnia 31-07-2019 r. i dnia 01-08-2019 r.) złożonego przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Michała Wardyn,

– dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, 0,4 kV oraz stacji transformatorowej kontenerowej

– na terenie działek nr: 80/1, 74/1, 76, 77/4, 44/2, 566/5, 566/3, 567/1, 574, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 573/8, 573/6, 573/4, 229, 1124, 1274/1, 1275/1, 1276/1, 1278/1, 1146/2, 1126,  1127, 1128, 1129, 1131, 1146/1, 1148/2, 1148/1, 1125, 1130 – obręb Gościcino, Gmina Wejherowo (ul. Źródlana, ul. Wejherowska, ul. Lęborska), 85/9, 85/10, 86/1, 85/8, 85/7, 85/5, 85/4, 263/8, 267/2, 262/8 – obręb Bolszewo, Gmina Wejherowo (ul. Wejherowska)

Postępowanie dowodowe zostało zakończone i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego informujemy Państwa, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy są dostępne dla stron postępowania w tut. Urzędzie Gminy w pokoju nr 47, w godz.: w poniedziałek od 730 do 1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 19 września 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60,730, poz. 1133

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009