Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. [1]) tut. organ informuje, że dnia 21-08-2019 r. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku działająca przez pełnomocnika Pana Przemysława Warlikowskiego,  wystąpiła do Wójta Gminy Wejherowo z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej SN-15 kV na terenie działek nr: 231/5, 231/8, 236, 613/27, 613/28, 613/31, 613/41, 616/2, 617/1, 617/2, 617/3, 617/4, 618/1, 618/2, 618/4, 618/5, 618/6, 619/2, 619/3, 619/4, 620/1, 621/1, 622/1, 622/2, 642/1, 643/2, 824, 825, 831, 832, 851/1 (ul. Jana Pawła II, ul. Drzewiarza i ul. Piękna)  w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo.

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wobec powyższego strony mogą wypowiedzieć się co do w/w wniosku o zawieszenie postępowania. W przypadku nie zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, tut. organ uzna, że nie wnoszą Państwo sprzeciwu i postępowanie zostanie zawieszone.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu  26 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, 730, poz. 1133