Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  • 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

o korekcie wniosku z dnia 02-07-2019 r. złożonego przez Pana Edmunda Grzonka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EGoProjekt Edmund Grzonka, pełnomocnika Pana Kazimierza Herbik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie wykazu działek[1] objętych inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje działki nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36, 27/6, 27/4 w miejscowości Ustarbowo w Gminie Wejherowo.                                         

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 23 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

[1] Wniosek o wydanie decyzji obejmował działki oznaczone nr: 40/1, 18, 23/20, 23/21, 23/26, 24, 23/36 obręb Ustarbowo