Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Stosownie do:

  • 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.[1])
  • 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

że zostało zakończone postępowanie z wniosku z dnia 18-02-2019 r. złożonego przez Gminę Wejherowo, działającą przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Puzdrowskiego, właściciela firmy Usługi Projektowe Krzysztof Puzdrowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

– dla inwestycji polegającej na: przebudowie dróg gminnych – ul. Jęczmiennej i Pszenicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej

– na terenie działki nr: 94/16, 95/4, 95/5, 133, 146/11, 146/12, 146/16, 146/17, 146/26, 150/9, 150/11, 150/14, 150/17, 96

– w miejscowości: Gościcino w Gminie Wejherowo

i wydano decyzję nr 6733.1.2019 z dn. 03-04-2019 r.

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60

Treść Obwieszczenia <<Pobierz>>