Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

 

RGP.6733.26.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 27-12-2018 r. (uzupełniony                                 dn. 11-01-2019 r.) złożony przez ENERGA OPERATOR S.A., działającą przez pełnomocnika Pana Łukasza Szymańskiego, Energa Invest Sp. z o.o.,

– dla inwestycji polegającej na:    budowie linii kablowej SN-15 kV 

     – na terenie działek nr:  3/131, 34/1, 201, 200, 34/6, 34/10

– w miejscowości:  Łężyce  w Gminie Wejherowo                              

niniejszym  zawiadamiam, iż sprawa nie może zostać załatwiona w terminie. 

Przyczyną zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia jest: konieczność uzgodnienia decyzji  z właściwymi organami – zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe wskazuję nowy termin załatwienia sprawy: do dnia 12-04-2019 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 37 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym w art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność), lub jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość);
  2. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Wejherowo.
  3. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu  16 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. BIP (strona internetowa)
  2. Tablica ogłoszeń UG w/m
  3. Strona internetowa Gminy Wejherowo