Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków w ramach „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia” 2019. Program ten skierowany jest wyłącznie do rolników indywidualnych.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W ramach programu można realizować trzy rodzaje inwestycji:

  • Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej.
  • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych.
  • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Formy dofinansowania w formie dotacji i pożyczki.

Nabór wniosków trwa do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy przesłać bezpośrednio do kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie NFOŚiGW http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969

Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371

agroenergia@nfosigw.gov.pl

oraz na stronie Doradców Energetycznych Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/