Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie azbestu

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

 Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XXI/273/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 Rodzaj inwestycji objętej naborem:

  • Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Wejherowo.

 Czas trwania naboru: od dnia 2 lutego do dnia 30 września br. lub do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych w ramach naboru.

 Miejsce składania wniosków wraz z kompletem dokumentów:

Wniosek wraz kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1 w Wejherowie. Wnioski niekompletne bądź złożone poza okresem trwania naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  

 Termin rozpatrzenia wniosków:

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia, do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Pula środków do rozdysponowania w ramach naboru: 12 000,00 zł

W celu uzyskania dotacji do inwestycji objętej naborem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie dofinansowania określający planowane przedsięwzięcie;
  2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  3. w przypadku budynków stanowiących współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli, w przypadku wspólnot – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przedsięwzięcia;
  4. szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia;
  5. informację w wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzoną według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31);
  6. kopię umowy na wykonywanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest, zawartej z podmiotem, który zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego jest uprawniony do usuwania wyrobów zawierających azbest;
  7. kopię potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) mające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie Gminy Wejherowo. Dofinansowanie przekazane będzie w formie dopłaty do udokumentowanych kosztów realizacji, po jego zakończeniu. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych lub budowli.

Do konkursu nie mogą być zgłaszane zadania zakończone, zrealizowane przed zawarciem umowy na dofinansowanie.

Załączniki:

Uchwała nr XXI/273/2020 Rady gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Wniosek o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości użytkowania

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane