Gmina wejherowo

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2020 dla mieszkańców gminy

Wójt Gminy Wejherowo informuje, że w dniach od 23.03.2020r. do 27.03.2020r. (mężczyźni) oraz w dniu 23.04.2020r. (kobiety)

odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA

niżej wymienionych osób z terenu GMINY WEJHEROWO

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020r. podlegają następujące osoby zameldowane na pobyt stały i na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy:

  1. Mężczyźni urodzeni w roku 2001,
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które uprzednio zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
  4. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej i/lub będące studentkami albo absolwentkami szkół medycznych, weterynaryjnych, bądź kierunków psychologicznych,
  5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

Wójtowi dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
Powiat. Komisji Lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (kopię świadectwa ukończenia szkoły: gimnazjum lub podstawowej) lub pobieranie nauki (aktualne zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
ew. prawo jazdy oraz inne dokumenty mające wpływ na określenie zdolności do służby wojskowej
Dodatkowo (obowiązkowo) wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji niezbędnych do założenia ewidencji wojskowej

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są OBOWIĄZANE zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Uwaga! Nieotrzymanie wezwania imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia osób, o których mowa powyżej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym w wezwaniu oraz w obwieszczeniu.

Adres siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej:

POWIATOWY ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH w WEJHEROWIE,

  1. OFIAR PIAŚNICY 22, 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 10 08

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (058) 677-97-09 bądź na stronie internetowej WKU Gdynia i UG Wejherowo.