Gmina wejherowo

Aktualności

Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, w związku z czym istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu.

Opinie do projektu “Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” należy nadsyłać na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do zarządzenia) w terminie od 25 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r., osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub
pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020”.

Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo Nr 157/2019 <<Pobierz>>