Gmina wejherowo

Aktualności

Konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniły się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Prosimy o zastosowanie nowych wzorów do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WZÓR OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO 2019

WZÓR SPRAWOZDANIA 2019

Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniły się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów tzw. „mały grant” ofert, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055)

UPROSZCZONY WZÓR OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO 2019

UPROSZCZONY WZÓR SPRAWOZDANIA 2019

Jednocześnie informujemy, iż do zadań zleconych w konkursach ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. stosuje się dotychczasowe wzory sprawozdań.