Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Zarząd Województwa Pomorskiego, biorąc od uwagę utworzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), zawiadamia o przyjęciu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

CEEB powstała w celu gromadzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB (Dz. U. z 2021 r. poz. 583) obowiązek złożenia wskazanej deklaracji wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r. w terminach zgodnych z ustawą z dnia 28 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o  wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2127).

W przyjętej „uchwale antysmogowej” samorządy gminne zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej w gminach strefy pomorskiej. Zgodnie z harmonogramem to działanie naprawcze powinno być zrealizowane do  końca 2021 r.

Zmiany w Uchwale podyktowane są koniecznością dostosowania zapisów działań naprawczych o kodach WpsPomInZe oraz WpsPomHrFi  – ujętych w załączniku nr 4 do przedmiotowej Uchwały, w celu ujednolicenia harmonogramu działań wynikających z programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, do harmonogramu tworzenia bazy CEEB.

Dokument dostępny jest na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: https://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,335.html.

Zarząd, zapewniając udział społeczeństwa w zmianie przedmiotowego programu, przekazał projekt uchwały do konsultacji społecznych.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 21 maja 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.

konsultacje _uchwała antysmogowa