Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców Łężyc – korekta nazw – Łężyce-Gacyny, Łężyce-Głodówko i Łężyce- Rogulewo

Mieszkańcy Łężyc w ostatnich dniach otrzymali drogą pocztową pisma wraz z zaświadczeniami o zameldowaniu w miejscowości Łężyce, zamiast dotychczas figurującej nazwy Łężyce-Gacyny, Łężyce-Głodówko oraz Łężyce-Rogulewo.  Powyższe podyktowane zostało  nałożonym na gminy obowiązkiem dokonania korekt zapisów nazw miejscowości i ulic oraz uzupełnienia brakujących kodów terytorialnych ulic w poszczególnych miejscowościach gminy, w związku z  pracami nad centralnym i ogólnokrajowym rejestrem wyborców opartym na bazie danych PESEL. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.  w sprawie wykazu  urzędowych  nazw miejscowości i ich części (t.j. Dz.U.2013 poz. 200) miejscowością są Łężyce, natomiast Głodówko i Rogulewo stanowią części wsi Łężyce, jako miejscowości podstawowej. Nazwa Gacyny w ogóle nie figuruje w urzędowym wykazie miejscowości.

W poprzednich latach,  na podstawie uprzednio wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości mieszkańcy byli meldowani zgodnie z treścią danego zawiadomienia (np. Łężyce-Gacyny, Łężyce-Głodówko oraz Łężyce-Rogulewo). Niestety nie była to prawidłowa praktyka. W celu naprawy tego stanu rzeczy Rada Gminy Wejherowo w dniu 11 maja 2022 r. podjęła uchwałę nr XLI/495/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic we wsi Łężyce, gdzie w załączniku błędnie wpisano nazwę miejscowości Łężyce-Gacyny, Łężyce-Głodówko i Łężyce- Rogulewo. Do mieszkańców zostały wysłane pisma zawiadamiające o dokonanej zmianie wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. W celu uniknięcia dodatkowych wizyt mieszkańców w siedzibie urzędu, do pism zawiadamiających o zmianie zostały dodatkowo załączone nowe zaświadczenia o zameldowaniu, zawierające zmienioną nazwę miejscowości. Wprowadzona zmiana była konsekwencją nałożonego na gminę obowiązku uporządkowania oznaczenia miejscowości Łężyce w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zmiany powyższe nie spowodują po stronie mieszkańców Łężyc dodatkowych kosztów – nie ma konieczności zmiany dowodów osobistych (zmiany w adresie zameldowania nie stanowią podstawy do wymiany dowodu). Jedyne konieczne działanie dotyczy właścicieli aut – to dokonanie w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie wpisu w dowodzie rejestracyjnym dotyczącego wykreślenia części nazwy miejscowości. Usługa ta jest bezpłatna. Można to zrobić w dogodnym czasie, przy okazji załatwiania innych spraw urzędowych w Starostwie.