Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY WEJHEROWO

Wójt Gminy Wejherowo  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) informuje, że Urząd Gminy Wejherowo wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym.

Od dnia 22.04.2020 r. Urząd Gminy Wejherowo będzie obsługiwał klientów po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji terminu wizyty, tylko w pilnych sprawach z zakresu:

1) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

2) świadczenia usług komunalnych,

3) wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołana zakażeniami wirusem SARS- CoV-2,

4) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

5) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

  1. a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

W Urzędzie Gminy Wejherowo będą obsługiwani pojedynczo wyłącznie umówieni interesanci, mający zakryte usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697).

Zaleca się nadto korzystanie z własnych jednorazowych rękawiczek i długopisów.

Interesanci zobowiązani są do dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Gminy Wejherowo  dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

Przypominamy, że bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów w dalszym ciągu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w okresie obowiązywania stanu epidemii.


Jednocześnie informujemy o możliwości zostawienia kompletnego wniosku wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, w specjalnej skrzynce podawczej ustawionej w wejściu głównym do budynku Urzędu.

Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

Prosimy  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.