Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla mieszkańców Gminy wejherowo

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

W  związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 (koronawirus)  w dalszym ciągu jest zawieszona bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Wejherowo oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wejherowo.

 

Urząd Gminy pracuje w trybie pracy wewnętrznej od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach swojego funkcjonowania, ale obowiązuje w nim zakaz poruszania się klientów. W związku z powyższym istnieje możliwość załatwienia spraw telefonicznie, drogą elektroniczną , w formie papierowej poprzez złożenie pisma do specjalnej skrzynki podawczej ustawionej w wejściu głównym do budynku Urzędu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Większość spraw możliwa jest do załatwienia elektronicznie. Ułatwieniem do ewentualnych kontaktów  i przekazywania  informacji jest  zamontowany w holu wejściowym do Urzędu  domofon.

 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020 r. poz.568) wprowadziła szereg nowych uregulowań dotyczących funkcjonowania administracji publicznej. W szczególności zmiany dotyczą biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Na podstawie art. 15zzs ust. 1,8 i 10 ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 5680) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: m.in. postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Ponadto, bieg terminu:

1) na milczące załatwienie sprawy,
2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

-również nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa powyżej.

Terminy procesowe wskazane powyżej, które biegły w dniu wejścia w życie ustawy tj. w dniu 31 marca 2020 r. – ulegają od dnia 31 marca 2020 zawieszeniu. Natomiast te, które miałyby rozpocząć swój bieg po tym terminie, biegu tego nie rozpoczną do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

 

W okresie, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się co do zasady rozpraw ani posiedzeń jawnych.

W dalszym ciągu zalecamy, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.

  • telefonicznie – wykaz numerów telefonów w zakładce URZĄD GMINY/Pracownicy urzędu/ informacje i telefony    http://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/219
  • drogą elektroniczną i przez platformę ePUAP /14wl5uuf8w/skrytka

 

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać drogą mailową na adres: sekretariat@ugwejherowo.pl  lub telefonicznie (58) 677 97 01.

Wpłaty wszelkich należności finansowych (opłaty, podatki) należy dokonywać w formie elektronicznej, na wskazane konta Urzędu Gminy Wejherowo.

       Zdajemy sobie sprawę, ze powyższe zalecenia mogą stanowić pewną niedogodność – ale robimy to wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i mieszkańców.

 

Dziękujemy za zrozumienie!