Gmina wejherowo

Aktualności

Budżet na 2023 rok uchwalony

Na ostatniej tegorocznej sesji Rady Gminy Wejherowo radni pochylili się nad projektem uchwały budżetowej na rok 2023, który został przyjęty jednogłośnie. Podobnie jak w roku bieżącym zaplanowane zostały duże nakłady na wydatki inwestycyjne.

-Tworzenie tego projektu nie było łatwym procesem. Mimo wielu wyzwań, z którymi przyszło nam się zmierzyć, udało nam się stworzyć budżet, z realizacją wielu inwestycji, a także wieloma zadaniami projektowymi– podkreślił w swoim wystąpieniu wójt Przemysław Kiedrowski.

Ogólna struktura budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody- 148.469.677 złotych

Planowane wydatki- 161.227.228 złotych

Planowany deficyt 12.757.551 złotych

W 2023 roku planowana jest dalsza spłata zaciągniętych kredytów, bez zaciągania nowych zobowiązań. Planowane zadłużenie na koniec przyszłego roku to 21,6 miliona złotych. Zauważyć należy, że w stosunku do końca 2021 roku zadłużenie samorządu zmniejszy się aż o 15 milionów złotych.

Jeżeli chodzi o planowane wydatki to analogicznie jak w poprzednich latach największa część przewidziana jest na oświatę ( 63,9 miliona złotych). Drugą największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska ( 23,2 miliona złotych). Kolejną kategorią są środki przeznaczone na transport i łączność (18,6 miliona złotych) Wydatki w dziale Rodzina, które w poprzednich latach były drugą największą kategorię wydatkową, ze względu na wspomnianą wcześniej zmianę w wypłacaniu zasiłku wychowawczego 500+, w 2023 roku zajmują czwartą pozycję (16,4 miliona złotych). Cztery wymienione działy odpowiadają razem za nieco ponad ¾ wszystkich planowanych wydatków.

Mimo wielu trudności udało się wyasygnować w budżecie ponad  na zadania inwestycyjne rekordową kwotę 27 milionów złotych. Podobnie jak w 2022 roku podstawowym założeniem było, aby inwestycje były zlokalizowane w wielu sołectwach, żeby także mniejsze miejscowości odczuły poprawę w tym zakresie. Priorytet nadany został inwestycjom, które są wsparte środkami zewnętrznymi.

W kontekście inwestycji najwięcej zawsze mówi się o infrastrukturze drogowej, ale nie mniej ważna jest infrastruktura wodociągowo- kanalizacyjna czy około drogowej. Ostatni rok pokazał, że w aspekcie sieci wodociągowej konieczne są zdecydowane działania. Do niedawna nie była dokładnie znana skala potrzeb inwestycyjnych w tym aspekcie, gdyż duża część sieci nie była zinwentaryzowana. Urząd Gminy prowadzi intensywne działania, aby jak najszybciej nadrabiać zaległości. Lecz z przeprowadzonych inwentaryzacji wyłania się ponury obraz : sieci w dużych odcinkach wykonanej z węży strażackich, rur azbestowych, które już dawno powinny być wyłączone z eksploatacji.  Konieczne jest tu zdecydowane przyspieszenie i zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Dlatego przeznaczenie największych od wielu lat środków na inwestycje w sieci wodociągowo-kanalizacyjne na poziomie 2,4 miliona złotych.

Niezwykle istotne jest także wykonywanie prac projektowych, gdyż to umożliwia staranie się o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego. Niejednokrotnie okazuje się, że sam proces budowy jest znacznie krótszy od czasu potrzebnego na wykonanie dokumentacji projektowej. W przyszłym roku chcemy wykonać bardzo dużo projektów, co pozwoli aplikować o środki zewnętrzne. A musimy pamiętać, że niedługo zaczną być ogłaszane konkursy w ramach nowej perspektywy budżetowej ze środków unijnych, co stwarza dla nas szanse na uzyskanie kolejnego wsparcia.

Do głównych zadań inwestycyjnych planowanych na przyszły rok są:

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 1. Budowa ulicy Strażackiej w Bolszewie
 2. Budowa ulic Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie
 3. Przebudowa drogi w Reszkach
 4. Budowa ul. Dębowej w Bolszewie
 5. Budowa kanalizacji deszczowej w Pętkowicach
 6. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwach

INFRASTRUKTURA DROGOWA ( PROJEKTY)

 • Projekt drogi do Zielonego Dworu w Gościcinie wraz z obiektem mostowym
 • Projekt ulicy Brzozowej w Gościcinie
 • Projekt ulicy Dworskiej w Gościcinie
 • Projekt odwodnienie ulic Równej i Starowiejskiej w Gowinie
 • Koncepcja przebudowy ul. Ks. Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
 • Projekt ulic Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie
 • Projekt ulicy Żwirowej w Bieszkowicach
 • Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Łężycach
 • Projekt ulicy Leszczynowej w Bolszewie wraz z odwodnieniem
 • Projekt kanalizacji deszczowej w Bolszewie ul. Klonowa
 • Koncepcja układu drogowego w obrębie skrzyżowania ulic Słonecznej, Szkolnej i Południowej w Bolszewie

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana
 • Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Gowinie
 • Projekt i budowa zbiornika w Pętkowicach
 • Projekt i wykonanie studni nr 3 w Kąpinie
 • Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie
 • Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w Gowinie
 • Projekt kanalizacji sanitarnej w Gościcinie ul. Brzozowa

INFRASTRUKTURA OŚWIETLENIOWA

 • Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
budżet 2023 I

 

W trakcie sesji odbyło się także ślubowania i wręczone zostały akty awansu zawodowego dwóm nauczycielkom ze Szkoły Podstawowej w Gowinie: pani Agnieszce Sokalskiej oraz pani Angelice Renk.