Gmina wejherowo

Aktualności

Budżet na 2022 rok uchwalony

W trakcie XXXVI Sesji Rady Gminy Wejherowo został jednogłośnie uchwalony budżet na rok 2022.

Planowane dochody opiewają na 148 971 088 złotych, planowane wydatki to 154 855 457 złotych. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 5 884 369 złotych, który zostanie pokryty z wolnych środków. Na inwestycje przeznaczone zostanie ponad 21,4 miliona złotych.

 

Jeżeli chodzi o dochody budżetu to największa suma pochodzi z dochodów własnych– około 47%. Pozostałą część stanowią uzyskane subwencje  i dotacje.

W grupie dochodów własnych największą kwotę stanowią dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowią niemal 25 milionów złotych. Od przyszłego roku zmianie ulega sposób obliczania i wypłaty tych kwot. Są one ustalane jako średnia ważona z 3 lat obliczeniowych tj. 2018, 2019 i 2020 z odpowiednimi wagami. Dochody te zostaną przekazane w równych miesięcznych ratach. Mimo zastosowania takiego mechanizmu, prognozowany jest spadek dochodów z tytułu udziału w PIT w roku 2022, dochody  o 5,17% w stosunku do roku 2021.

Aby skompensować ten ubytek, konieczne było podniesienie stawki podatku od nieruchomości, dzięki czemu uzyskano około 2 milionów dodatkowych środków. Łącznie z tytułu podatku od nieruchomości planujemy osiągnąć dochód rzędu niespełna 20 milionów złotych.

Istotnym źródłem dochodów własnych są także wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi. Większość dochodów w tej kategorii pochodzi z tzw. opłat za śmieci wpłacanych przez mieszkańców (8 milionów 320 tysięcy złotych) oraz z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (ponad 3 miliony złotych). W tym miejscu należy zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach dzięki zintensyfikowaniu działań Referatu Gospodarowania Odpadami i Środowiska notujemy coraz lepsze wskaźniki ściągalności opłat za wywóz odpadów. Pozostała planowana kwota dochodów pochodzić będzie między innymi ze sprzedaży majątku, wpłat z udziału w podatku CIT.

Kolejną kategorią dochodów są subwencje otrzymywane z budżetu państwa. Niestety, na rok 2022 otrzymamy o 61% mniejszą część wyrównawczą. Wzrośnie zaś część oświatowa subwencji ogólnej o niecałe 9%. Jednakże, należy mieć świadomość, że subwencja nie zaspokaja w pełni naszych potrzeb związanych z finansowaniem zadań oświatowych i jesteśmy zmuszeni, wyasygnować ze środków własnych znaczną ilość środków na ten cel.

Prawie jedną trzecią dochodów budżetu stanowią dotacje i środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. W większości są one związane z wypłatą zasiłków i świadczeń, a jedynie w ¼ są środkami pozyskanymi na zadania inwestycyjne i inne zadania własne.

Planowana kwota otrzymanych dotacji w przyszłym roku zmniejszy się o około 30%. Nie wynika to ze zmniejszenia skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych, lecz ze zmiany przepisów związanych z wypłatą zasiłku wychowawczego tzw. 500+. Od 1 czerwca wypłatę tych świadczeń będzie przejmował ZUS.

Pozyskane środki zewnętrzne na inwestycje planowane są na poziomie 9 milionów 350 tysięcy złotych. Największe z nich to:

  • dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na budowę trzech obiektów sportowych w Orlu, Górze i Zbychowie- kwota 3 miliony150 tysięcy złotych
  • Program Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo- 2 miliony 800 tysięcy złotych
  • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo- 2 miliony 9 tysięcy złotych
  • Pomorskie Szlaki Kajakowe- Meandry Północy- budowa 3 przystani kajakowych- 564 tysiące złotych.

Strona wydatkowa budżetu prezentuje się następująco.

Największa część pochłaniają działy klasyfikacji budżetowej oświata, rodzina, gospodarka komunalna, transport i łączność oraz administracja publiczna. Wymienione działy odpowiadają za ponad 80% wszystkich wydatków budżetowych.

Jeżeli chodzi o oświatę to zadania te finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej ( na 2022 rok planowana jest w wysokości niecałych 35 milionów złotych). Powoduje to, że jesteśmy zmuszeni znaczną część pokryć z własnych środków.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą w przyszłym roku dwa zadania w tym obszarze: kontynuacja rozbudowy szkoły w Gowinie ( na kwotę około 2 milionów złotych) oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Orlu ( kwota 1 milion 200 tysięcy złotych).

Niezwykle istotnym przedsięwzięciem w obszarze oświaty, które chcemy przeprowadzić w 2022 roku, które planowane jest do realizacji to rozdzieleniu szkoły w Bolszewie. W tym celu utworzona została rezerwa wysokości 300 tysięcy złotych na wydatki z tym związane.

Wydatki w dziale „rodzina” w znacznej większości związane są ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa na realizację określonych zadań. Obejmują one głównie wypłatę świadczeń rodzinnych, programu 500+, karty dużej rodziny oraz dotację dla dzieci z terenu gminy objętych opieką w żłobku.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz ochroną jakości powietrza. Największa część, bo 8,3 miliona złotych,  związana jest z gospodarką odpadami komunalnymi.

Drugą największą pozycją w tym dziale jest pozostała działalność w skład której wchodzą miedzy innymi wydatki inwestycyjne na projekt Słoneczne dachy czy budowę przystani kajakowych w ramach projektu Pomorskie Szlaki kajakowe- Meandry Północy

Znaczną kwotę przeznaczymy także na oświetlenie ulic i placów na terenie gminy. Jest to 2,3 miliona złotych,  z czego 310 tysięcy to wydatki na budowę nowych punktów oświetleniowych. Zwrócić uwagę należy na znaczny wzrost kosztów utrzymania oświetlenia. W wyniku podwyżek kosztów energii elektrycznej w 2022 roku będziemy musieli ponieść koszty ponad 1 miliona złotych na ten cel.

W tym dziale zwiększono znacznie środki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców do kwoty 150 tysięcy złotych.

W dziale transport i łączność największą część stanowią wydatki na drogi gminne ponad 8 milionów 300 tysięcy złotych. W kwocie tej zawierają się wydatki na bieżące utrzymanie dróg czyli równanie dróg gruntowych, utrzymanie zimowe- 3,6 miliona złotych oraz wydatki na remonty dróg- 295 tysięcy złotych.. Ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych planujemy wydatkować na inwestycje w obrębie infrastruktury dróg gminnych.

Istotnym wydatkiem jest także koszt poniesiony na lokalny transport zbiorowy, który kosztować będzie nas ponad 3,6 miliona złotych. Koszty te wzrastają istotnie w stosunku do 2021 roku ( około 15%), na co wpływ mają wyższe koszty prowadzenia działalności przez przewoźników.

Priorytetem były dla nas te przedsięwzięcia inwestycyjne, które są już rozpoczęte lub na które otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, aby doprowadzić do ich zakończenia. Istotne jest także, aby inwestycje były realizowane w jak największej ilości sołectw, a nie koncentrowały się wyłącznie w największych miejscowościach. Poniżej wymienione zostały najważniejsze wydatki inwestycyjne z podziałem na sołectwa: