Gmina wejherowo

Aktualności

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490; z 2020 r. poz. 1698)

Wójt Gminy Wejherowo
informuje

o wynikach publicznych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych, na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kąpinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo,
przeprowadzonych w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,
84-200 Wejherowo (sala narad) w dniu 16 listopada 2020 r.

  1. Działka nr ewid. 376 KW GD1W/00050618/7

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9 listopada 2020 r. nie zostało wniesione wadium i nikt
nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na działkę o nr ewid. 376 położoną
w Kąpinie o pow. 0,1486 ha i o cenie wywoławczej 168 700,00 zł, bez naliczonego podatku VAT. W tej sytuacji, na podstawie art. 40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości
o nr ewid. 376 położonej w Kąpinie,  zakończył się wynikiem negatywnym.

  1. Działka o nr ewid. 485/2 KW GD1W/00032072/5

 

W wyznaczonym terminie, tj. do 9 listopada 2020 r.  zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, którego Komisja przetargowa dopuściła do I przetargu ustnego nieograniczonego
na działkę nr ewid. 485/2 położoną w Kąpinie o pow. 0,1174 ha i o cenie wywoławczej
144 500,00 zł bez doliczonego podatku VAT. Nie było oferentów nie dopuszczonych
do przetargu. Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT przy stawce 23% wynosi 179.518,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych 50/100). Ustalony nabywca: Pani Michalina Schmidtke prowadząca działalność gospodarczą
pod nazwą M-Bruk Michalina Schmidtke  z/s  w Gościcinie.

 

 

  1. Działka nr ewid. 651 KW GD1W/00032072/5

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9 listopada 2020 r. zostało wniesione wadium przez jednego oferenta, jednak nie przystąpił do przetargu ustnego nieograniczonego na działkę o nr ewid. 651 położoną w Kąpinie o pow. 0,1260 ha i o cenie wywoławczej 155 000,00 zł, bez naliczonego podatku VAT. W tej sytuacji, na podstawie art. 40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 651 położonej w Kąpinie,  zakończył się wynikiem negatywnym.

Wejherowo, 16.11.2020 r.