Gmina wejherowo

Aktualności

Wejherowo – Chcesz pomagać innym? Wstąp do Policji

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny?
Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Pomorska Policja
w 2020 roku planuje przyjąć jeszcze w swoje szeregi nowych
funkcjonariuszy w dwóch kolejnych terminach – w listopadzie oraz
grudniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół
średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach
przydatnych w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo
narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne).
W województwie pomorskim trwa rekrutacja do służby w Policji w roku
2020. Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić
określone wymagania:
* obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
* korzystający w pełni z praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w
formacjach uzbrojonych,
* podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów
jest się podporządkować,
* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
* ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do
służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).
Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku
etapów.
Po złożeniu dokumentów pracownik zespołu doboru wskaże dogodny dla
Ciebie termin do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej i testu
wiedzy ogólnej. (w przypadku naszego województwa przeprowadzane w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na terenie OPP ul. Harfowa 60
lub w Szkole Policji w Słupsku). Pamiętaj, że co WTOREK I CZWARTEK
MOŻESZ UCZESTNICZYĆ w zajęciach na hali gimnastycznej KWP w Gdańsku,
gdzie instruktorzy odtworzą dla Ciebie test sprawności fizycznej-
żebyś wiedział jak się do niego przygotować. O kolejnych etapach
postępowania będziemy Cię informować na bieżąco.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty
dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata. I tak
jeżeli masz:
· tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub
równorzędny – 8 pkt,
· tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7
pkt,
· wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie
liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II
stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące
funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole
programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)
– 7 pkt
Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:
* tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w
rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6
pkt,
* prawo jazdy kategorii „B” – 6 pkt,
* uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate,
boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz
sportów motorowodnych – 4 pkt,
* dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co
najmniej na poziomie biegłości B2 – 4 pkt.
* Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka
obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – 2 pkt.
* Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub
wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej – 2
pkt.
* prawo jazdy kategorii innej niż „B” – 2 pkt.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na
stronie internetowej
OD 8 CZERWCA 2020 ROKU MOŻNA SKŁADAĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE NABORU DO
SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W WEJHEROWIE.
Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może
uzyskać szczegółowe informacje na stronie
oraz od PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-15.00 POD NUMERAMI
TELEFONÓW:
(47) 742 98 13
(47) 742 97 13
(47) 742 97 32
a także OSOBIŚCIE w PONIEDZIAŁEK, ŚRODĘ, CZWARTEK I PIĄTEK W GODZ.
8.00-15.00, A WE WTORKI W GODZ. 10:00-18:00 W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WEJHEROWIE, UL. DWORCOWA 14.