Gmina wejherowo

Aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu statutu gminy Wejherowo

W dniach 08.07.2022 – 08.08.2022 r. zapraszamy do konsultacji projektu Statutu Gminy Wejherowo.

Statut gminy jest  aktem prawa miejscowego zawierającym przepisy ustrojowo-organizacyjne obowiązujące w gminie. Przepisy statutu regulują organizację, zakres i sposób działania gminy. Uchwalenie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która jest w tym zakresie związana przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawami, które przesądzają o ustroju gminy. Statut  zawiera regulacje dotyczące organizacji wewnętrznej rady gminy, funkcjonowania jej komisji, zasad działania komisji rewizyjnej oraz zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych. Ponadto reguluje zasady tworzenia i działania klubów radnych gminy.

Powołana przez Radę Gminy Wejherowo doraźna Komisja Statutowa zakończyła pracę nad przygotowaniem nowego statutu naszej gminy. Dotychczas obowiązujący statut w wyniku zmian ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym nie zawierał obligatoryjnych zapisów, albo zawierał zapisy sprzeczne z aktualnym brzmieniem ustawy.

Uchwalenie statutu poprzedzone jest konsultacjami społecznymi. Celem konsultacji jest zebranie opinii, propozycji, uwag mieszkańców na temat zapisów projektu nowego statutu. Do udziału w konsultacjach uprawnieni  są wszyscy, którzy w dniu ich przeprowadzenia stale zamieszkują na trenie Gminy Wejherowo. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla organów gminy. Konsultacje mają formę ankiety skierowanej do mieszkańców, którą wraz z tekstem nowego statutu znajdą Państwo tutaj.  Ankiety należy dostarczyć do dnia 08.08.2022 r. do godz. 15.30 poprzez: złożenie w Urzędzie Gminy Wejherowo w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub przesłanie drogą listową na adres urzędu: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  84-200 Wejherowo lub przesłanie skanu drogą elektroniczną na adres: sekretarz@ugwejherowo.pl.