Gmina wejherowo

Aktualności

XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

27 listopada odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje wójta z działalności międzysesyjnej oraz informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. Ponadto przedmiotem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/515/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Radni podjęli również uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gościcino i  Warszkowo, a także uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gościcino, przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo, zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wejherowo, uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wejherowo na lata 2020-2024. Kolejnymi punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/560/2018 Rady Gminy Wejherowo z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką; uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2. Głosowaniu poddano także uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wejherowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020; zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok; wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w Gminie Wejherowo; ustalenia stawek opłaty targowej w Gminie Wejherowo, a także uchwały w sprawach budżetowych. Radni nie podjęli uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Wejherowo. Z kolei podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wejherowo – i tak uzupełniono skład tej komisji o jedną osobę – radnego Marka Klasa. Z pełną treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.